Điều khoản về quảng cáo mới của Facebook 25/5/2018

Các điều khoản về quảng cáo tự phục vụ của chúng tôi đang thay đổi. Bạn có thể xem các điều khoản trước đây của chúng tôi tại đây. Các điều khoản này sẽ có hiệu lực vào ngày 25/5/2018.
facebook-update-chinh-sach-quang-cao-phuc-vu

Điều khoản về quảng cáo tự phục vụ

Các điều khoản sau (“Điều khoản về quảng cáo tự phục vụ”) áp dụng cho việc bạn sử dụng Sản phẩm của Facebook (chẳng hạn như giao diện quảng cáo tự phục vụ và các API) để tạo, gửi và/hoặc phân phối bất kỳ quảng cáo hay hoạt động hoặc nội dung thương mại hay được tài trợ nào (gọi chung là “Giao diện quảng cáo tự phục vụ”) và mọi đơn đặt hàng mà bạn tạo thông qua Giao diện quảng cáo tự phục vụ (“Đơn đặt hàng”).
Bạn có thể nhắm mục tiêu đối tượng mong muốn bằng cách mua quảng cáo được phân phối trên Facebook, Messenger, Instagram hoặc mạng nhà phát hành của chúng tôi hay bất kỳ nơi nào chúng tôi phân phối quảng cáo.

 1. Khi tạo Đơn đặt hàng, bạn cho chúng tôi biết loại quảng cáo bạn muốn mua, số tiền bạn muốn chi tiêu và giá thầu của bạn. Nếu chúng tôi chấp nhận Đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi sẽ phân phối quảng cáo khi có khoảng không quảng cáo. Khi phân phối quảng cáo, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để phân phối quảng cáo cho đối tượng bạn chỉ định hoặc để đạt được kết quả bạn mong muốn, mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo rằng, trong mọi trường hợp, quảng cáo của bạn sẽ tiếp cận được mục tiêu dự tính hoặc đạt được kết quả mong muốn.
 2. Quảng cáo của bạn phải tuân thủ tất cả các điều luật, quy định và nguyên tắc hiện hành cũng như Chính sách quảng cáo của chúng tôi. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến nhiều hậu quả, bao gồm việc hủy quảng cáo mà bạn đã đặt và chấm dứt tài khoản của bạn.
 3. Chúng tôi có thể từ chối hoặc xóa bất kỳ quảng cáo nào vì bất kỳ lý do gì.
 4. Bạn sẽ thanh toán cho Đơn đặt hàng theo các điều khoản sau:
  1. Bạn sẽ tuân thủ Điều khoản thanh toán dành cho cộng đồng trong phạm vi áp dụng;
  2. Bạn sẽ thanh toán toàn bộ số tiền nêu trong từng Đơn đặt hàng mà bạn tạo, cùng với mọi khoản thuế áp dụng. Số tiền bạn nợ cho từng Đơn đặt hàng sẽ được tính dựa trên cơ chế theo dõi của chúng tôi.
  3. Bằng việc tạo Đơn đặt hàng, bạn ủy quyền cho chúng tôi lấy báo cáo tín dụng cá nhân và/hoặc doanh nghiệp từ tổ chức tín dụng, dù là khi bạn tạo Đơn đặt hàng hay bất kỳ thời điểm nào sau đó.
  4. Bạn chịu trách nhiệm duy trì bảo mật cho tài khoản quảng cáo của mình và hiểu rằng bạn sẽ bị tính phí cho bất kỳ Đơn đặt hàng nào tạo trên hoặc qua tài khoản quảng cáo của mình.
  5. Nếu bạn thực hiện thanh toán theo hình thức ghi nợ trực tiếp, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tính phí cho bạn số tiền bất kỳ thuộc phạm vi bạn đồng ý khi đăng ký. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn nếu bất kỳ khoản phí nào vượt quá phạm vi đã thỏa thuận.
  6. Bạn có thể hủy Đơn đặt hàng bất cứ lúc nào nhưng quảng cáo của bạn có thể chạy trong 24 giờ sau khi bạn thông báo cho chúng tôi và bạn vẫn chịu trách nhiệm thanh toán cho mọi quảng cáo đang chạy.
  7. Số tiền phí mà chúng tôi tính cho bạn có thể tuân theo và bao gồm các khoản thuế áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản thuế khấu lưu. Bạn chịu trách nhiệm thanh toán và nộp mọi khoản thuế áp dụng cho các giao dịch của mình. Bạn sẽ bồi thường và không làm phương hại đến chúng tôi trước bất kỳ khiếu nại nào phát sinh do bạn không thực hiện như vậy.
  8. Nếu phương thức thanh toán của bạn bị lỗi hoặc tài khoản của bạn bị quá hạn, chúng tôi có thể thực hiện các bước bổ sung để thu các khoản tiền quá hạn. Bạn sẽ thanh toán mọi chi phí liên quan đến việc thu tiền này, bao gồm cả phí luật sư hợp lý. Các khoản tiền quá hạn sẽ cộng dồn ở mức lãi suất 1% mỗi tháng hoặc ở mức tối đa theo luật, tùy theo mức nào thấp hơn.
  9. Chúng tôi có thể cho phép bạn mua quảng cáo bằng “Số dư của nhà quảng cáo”. Đây là một số dư trả trước chỉ có thể sử dụng để mua quảng cáo trên Facebook. Số dư của nhà quảng cáo chỉ dành cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại. Số dư của nhà quảng cáo không được hoàn lại trừ khi luật yêu cầu. Facebook không phải là ngân hàng và không cung cấp các dịch vụ ngân hàng; theo đó, Số dư của nhà quảng cáo không phải là tiền đặt cọc và không được tính lãi cũng như không được bảo hiểm bởi Công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang (Federal Deposit Insurance Corporation), Quỹ bồi thường dịch vụ tài chính (Financial Services Compensation Scheme) hoặc bất kỳ cơ quan hoặc quỹ bảo hiểm nào khác, của chính phủ hay tư nhân.
  10. Tùy theo phương thức thanh toán, bạn sẽ thuộc một trong hai danh mục: khách hàng được lập hóa đơn hoặc không được lập hóa đơn. Khách hàng được lập hóa đơn là những người mà Facebook tăng hạn mức tín dụng và phát hành hoá đơn theo định kỳ để thanh toán theo các điều khoản lập hóa đơn hiện hành. Khách hàng không được lập hóa đơn là khách hàng thanh toán tại thời điểm mua hàng. Facebook có thể tùy ý quyết định việc phân loại khách hàng là khách hàng được lập hóa đơn dựa trên các yếu tố như mức chi tiêu quảng cáo và khả năng trả nợ.
 5. Đôi khi, chúng tôi cần thử nghiệm những cải tiến cho đối tượng và hệ thống phân phối của mình nên việc này có thể ảnh hưởng đến quảng cáo của bạn. Hoạt động thử nghiệm của chúng tôi nhằm mục đích cải thiện hiệu quả của quảng cáo. Chúng tôi giữ quyền thử nghiệm khi chúng tôi tin rằng hoạt động này có lợi cho hiệu quả của nhà quảng cáo.
 6. Chúng tôi sẽ quyết định kích thước, vị trí và việc định vị quảng cáo của bạn.
 7. Hoạt động lên lịch phân phối sẽ phụ thuộc vào tính sẵn có và có thể không mang tính liên tục.
 8. Chúng tôi không đảm bảo về số người tiếp cận hoặc hiệu quả mà quảng cáo của bạn nhận được, chẳng hạn như số người sẽ xem quảng cáo hay số lượt nhấp mà quảng cáo của bạn sẽ nhận được.
 9. Chúng tôi không thể kiểm soát cách tạo lần nhấp trên quảng cáo của bạn. Chúng tôi có các hệ thống cố gắng phát hiện và lọc những hoạt động nhấp nhất định nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm trong vấn đề gian lận về nhấp chuột, các sự cố kỹ thuật hay những hoạt động nhấp không hợp lệ tiềm ẩn khác có thể ảnh hưởng đến chi phí chạy quảng cáo.
 10. Chúng tôi có giấy phép phân phối quảng cáo của bạn và giấy phép này sẽ kết thúc sau khi chúng tôi hoàn thành Đơn đặt hàng của bạn. Tuy nhiên, bạn hiểu rằng:
  1. Sau khi hiển thị, quảng cáo sẽ là thông tin công khai. Quảng cáo có thể được chia sẻ lại và truy cập từ bên ngoài đối tượng được nhắm mục tiêu (bao gồm từ Trang Facebook chạy quảng cáo hoặc từ bên trong Sản phẩm của Facebook). Nếu người dùng đã tương tác với quảng cáo của bạn, thì quảng cáo đó có thể vẫn tồn tại trong Sản phẩm của chúng tôi (chẳng hạn vẫn được chia sẻ cho tới khi người dùng xóa quảng cáo hoặc vẫn hiển thị với người dùng thông qua các công cụ trên tài khoản của họ).
  2. Nếu quảng cáo của bạn là quảng cáo mang tính chính trị, Facebook có thể hiển thị (miễn phí cho bạn) và cung cấp quyền truy cập vào nội dung quảng cáo cũng như thông tin về chiến dịch quảng cáo (chẳng hạn như tổng mức chi tiêu và dữ liệu phân phối) trong khoảng thời gian bảy (7) năm kể từ ngày bạn hoàn thành đơn đặt hàng.
  3. Bạn đồng ý rằng Facebook có thể tiết lộ nội dung quảng cáo và mọi thông tin liên quan đến quảng cáo của bạn cho cơ quan hoặc tổ chức chính phủ nếu Facebook tin rằng việc tiết lộ đó sẽ hỗ trợ cho cuộc điều tra hợp pháp.
 11. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn báo cáo về các loại đối tượng người dùng xem quảng cáo và hiệu quả của quảng cáo. Việc bạn sử dụng các báo cáo này sẽ tuân theo Giới hạn sử dụng dữ liệu trong Chính sách quảng cáo của chúng tôi.
 12. Chúng tôi cung cấp các công cụ để đem lại sự minh bạch cho người dùng về cách hoạt động của quảng cáo trên Facebook, bao gồm cả thông tin cần thiết để cho họ biết lý do một số quảng cáo cụ thể lại hiển thị với họ. Bạn đồng ý rằng thông tin liên kết với quảng cáo của bạn có thể được đưa vào các công cụ này.
 13. Bạn sẽ không đưa ra bất kỳ thông cáo báo chí hoặc tuyên bố công khai nào về mối quan hệ của mình với Facebook hoặc Sản phẩm của Facebook mà không có văn bản cho phép trước của chúng tôi.
 14. Nếu bạn đặt quảng cáo thay mặt cho người khác, bạn phải có quyền đặt các quảng cáo đó và đồng ý với các điều khoản sau:
  1. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền ràng buộc nhà quảng cáo với các Điều khoản về quảng cáo tự phục vụ này và Điều khoản dịch vụ, kể cả Điều khoản thương mại.
  2. Nếu nhà quảng cáo mà bạn đại diện vi phạm các Điều khoản về quảng cáo tự phục vụ này hoặc Điều khoản dịch vụ, kể cả Điều khoản thương mại, thì chúng tôi có thể quy trách nhiệm cho bạn về vi phạm đó.
  3. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể cung cấp thông tin báo cáo chiến dịch cho nhà quảng cáo cuối mà bạn đã đặt một chiến dịch.
Chúng tôi có thể yêu cầu bạn xem lại và chấp nhận các điều khoản bổ sung áp dụng cho việc sử dụng một tính năng hoặc chức năng cụ thể được cung cấp thông qua Giao diện quảng cáo tự phục vụ. Nếu các điều khoản bổ sung đó xung đột với những Điều khoản về quảng cáo tự phục vụ này, điều khoản bổ sung sẽ chi phối việc sử dụng tính năng hoặc chức năng cụ thể trong phạm vi xung đột. Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi hoặc cập nhật các Điều khoản về quảng cáo tự phục vụ này và việc bạn tiếp tục sử dụng Giao diện quảng cáo tự phục vụ thể hiện bạn chấp nhận các thay đổi đó. Nếu bạn là cư dân hoặc có địa điểm kinh doanh chính tại Hoa Kỳ hoặc Canada, thì Facebook, Inc. sẽ ký hợp đồng với bạn theo các Điều khoản về quảng cáo tự phục vụ này. Nếu không, bạn ký hợp đồng với Facebook Ireland, Ltd. theo các Điều khoản về quảng cáo tự phục vụ này, trừ khi nhà quảng cáo tại một số quốc gia, trong các trường hợp cụ thể, có thể ký hợp đồng trực tiếp với các công ty chi nhánh của Facebook chỉ nhằm mục đích đặt quảng cáo. Nếu áp dụng cho bạn, bạn có thể tìm các điều khoản đặc biệt áp dụng cho Đơn đặt hàng của mình từ các công ty chi nhánh đó tại đây. Các Điều khoản về quảng cáo tự phục vụ này sẽ chấm dứt nếu Điều khoản dịch vụ chấm dứt nhưng các điều khoản sau sẽ vẫn áp dụng: đoạn mở đầu, Mục 2, 4, 8-12 và đoạn này.
Ngày sửa đổi gần nhất: 7/5/2018.
2.3/5 - (12 votes)

Tôi là Tưởng Phùng, là một người đam mê SEO và Digital Marketing. Tôi hiện là CEO của DanaSEO, tôi cùng team của mình đang nỗ lực hoàn thiện giải pháp marketing tổng thể tiết kiệm chi phí và nhân lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua website Danaseo.net